บริการรับทำบัญชีรายเดือน

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและรายปี

รายละเอียดการการจัดทำบัญชี

1.จัดทำและนำส่งภาษีรายเดือน

 • จัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ  ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   
  • จัดทำและนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินเดือน
  • จัดทำและนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา 
  • จัดทำและนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินได้นิติบุคคล
 • จัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ภาษีขาย-ภาษีซื้อ)
 • จัดทำและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป *(ฟรีกรณีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน)
 • จัดทำและนำส่งภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการจ่ายเงินได้ให้กับธุรกรรมต่างประเทศ
  เช่น ทำโฆษณาfacebook *(ถ้ามี)

2.จัดทำและลงบัญชีรายเดือน

– จัดทำสมุดรายวัน,รายงานแยกประเภท
– จัดทำรายงานเจ้าหนี้ลูกหนี้
– จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
– วางแผนบัญชี ภาษีและให้คำแนะนำเดือนต่อเดือน
– วางระบบเอกสารและระบบบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและสรรพากร

3.จัดทำงบการเงินและแบบภาษีปลายปี

– จัดทำและนำส่งประมาณการกลางปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
– จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้สิ้นปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
– จัดทำและนำส่งเงินเดือนปลายปี (ภงด.1ก) ต่อกรมสรรพากร
– จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
– ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน(รวมทำภาษีรายเดือนและปิดงบ)

งบเปล่า(ยื่นแบบ 0) 000.00ต่อ/เดือน
เอกสาร 1 – 20 บิล1,200.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 21 – 40 บิล 1,500.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 41 – 70 บิล 2,000.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 71 – 100 บิล 2,500.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 101 – 130 บิล 3,000.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 131 – 160 บิล 3,500.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร 161 – 200 บิล 4,000.00 ต่อ/เดือน
เอกสาร เพิ่มขึ้นทุก 40 บิล บวกเพิ่ม500.00 ต่อ/เดือน

*เอกสารค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน รวมเป็น 1 บิล ต่อเดือน (ไม่เกิน 30 บิล)

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายปี(ปิดงบสิ้นปีเท่านั้น)

งบเปล่า(ยื่นแบบ 0)3,000.00ต่อ/ปี
เอกสาร 1 – 20 บิล4,000.00 ต่อ/ปี
เอกสาร 21 – 50 บิล 5,000.00 ต่อ/ปี
เอกสาร 50 – 100 บิล 6,500.00 ต่อ/ปี
เอกสาร 101 – 150 บิล 7,500.00 ต่อ/ปี
เอกสาร 150 – 200 บิล 8,000.00 ต่อ/ปี

*เอกสารมากกว่า 200 บิล คิดตามเรทรายเดือน ลดค่าทำภาษีรายเดือน 3,000 ต่อ/ปี ตัวอย่าง เช่น เอกสาร 300 บิล หาร 12 เดือน ตก 25 บิลต่อ/เดือน เรทราคา 1,500*12 = 18,000 บาท ลดค่าทำภาษีรายเดือน 18,000 – 3,000 = 15,000 บาท ต่อ/ปี

**หมายเหตุ อัตรางบปี บริษัทไม่จัดทำแบบภาษีรายเดือน เช่น ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด.51 เป็นต้น