บริการจัดทำเอกสารทางบัญชี

รับจัดทำเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จัดทำอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน เริ่มจากทางเราเป็นผู้ออกแบบ”ฟอร์ม”เอกสารให้ลูกค้า
โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจนั้นๆ“ฟอร์ม”สวยงามและถูกต้องตามหลัก สรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ

รับออกเอกสารเป็นชุด ปริ๊น PDF เพื่อส่งให้ลูกค้า ทั้งชุดประกอบด้วย ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จ

เอกสารตั้งแต่ 1 – 15บิล500.00ต่อ/เดือน
เอกสารตั้งแต่ 16 – 40บิล1,000.00ต่อ/เดือน
เอกสารตั้งแต่ 41 – 80 บิล1,500.00ต่อ/เดือน
เอกสารตั้งแต่ 81 – 120บิล2,000.00ต่อ/เดือน
เอกสารเพิ่มขึ้นทุก 50 บิล500.00ต่อ/เดือน

**ไม่เกิน 20 รายการ ต่อบิล (ราคาอาจขึ้นลงตามรายละเอียกกิจการ เช่น บริการ ซื้อขาย)

รับทำหัก ณ ที่จ่าย ใบ 50 ทวิ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ

เริ่มต้น 500.00 บาท ต่อ/เดือน แล้วแต่ ขอบเขตงานที่ต้องการ