บริการรับทำบัญชี

เรททำบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน แบบมี ใบVocher

เรททำบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน แบบมี ไม่มีใบVocher

ขอบเขตการทำงาน

จัดทำบัญชี
-สมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันขาย
-สมุดรายวันรับและสมุดรายวันจ่าย
-สมุดรายวันทั่วไป
-บัญชีแยกประเภท (GL)
-ทะเบียนทรัพย์สิน
-บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
-งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินให้กับผู้สอบบัญชี
-สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5),สบช.3 เพื่อยื่นงบการเงิน

จัดทำและยื่นแบบรายเดือน
-ยื่นแบบ ภาษี ประจำเดือน ภงด.1,3,53 ภพ.30 ภพ.36
-ยื่นแบบประกันสังคม รายเดือน (พนักงานไม่เกิน 5 ท่าน)
-ยื่นแบบประจำปี ภงด.51,ภงด.50,ภงด.1ก,กท.20